انبـار هــا

خط پرکن روغن مایع

خط حلب زنی

خطوط تصفیه روغن

نمایشگاههای خارجی

نمایشگاههای داخلی

مخازن روغن خام

بیش از ده سال صادرکننده نمونه