معرفی مدیــران

رئیس هیئت مدیره
مهندس سید امیر امــامیـــان

تلفن همراه : 09151131287

a.e@shadgol.com

ارســـال پیغـــام شخصی
عضو هیئت مدیره
مهندس سید حمید رضا امــامیـــان

تلفن همراه : 09151152595

h.e@shadgol.com

ارســـال پیغـــام شخصی